คลินิกแบบไหนที่"เรา"ต้องการ?

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาตรี เรื่อง “พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์ของกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร” ของนางสาวบุณยวีร์ พลายชุม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตฝึกงานของพัลซ์คลินิก เพื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและทัศนคติต่อการเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์และปรับปรุงการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรชายรักชายในกรุงเทพมหานคร

โดยมีข้อความให้อ่านทั้งหมด 4 ตอน (รวม 43 ข้อ)

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ชีวิต (Life style) (23 ข้อ)

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ (13 ข้อ)

ตอนที่ 4 ทัศนคติต่อการเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์ (7 ข้อ)

โปรดตอบแบบวัดให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ

คณะผู้ทำการศึกษาทราบเป็นอย่างดีว่าการให้ข้อมูลในบางประเด็นเป็นเรื่องอ่อนไหว ดังนั้นคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับกรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชากรชายรักชายเท่านั้น

1 Applies to shipping within Switzerland. Information about shipping policies for other countries can be found here: Payment and Delivery Information